Доступні курси

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

Викладацький склад

Гайова Ю.Ю.

Спеціальність (спеціалізація)

101 «Екологія»

205 «Лісове господарство»

Кількість годин

             120 годин

Кредити ECTS

             4 кредити

Опис

Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» є  дисципліною, що включається в навчальні плани як самостійна дисципліна  обов’язкового типу.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є заходи та засоби збереження життя та здоров’я людини в процесі її життєдіяльності у побуті та професійної діяльності на підприємствах, організаціях, установах.  Форма підсумкового контролю знань – іспит.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів:

- здатності вирішувати складні проблеми захисту особистості, суспільства, держави, людства від різноманітних загроз сучасності;

- високого рівня культури безпеки, що дозволить сфокусувати особисту та колективну поведінку на запобіганні небезпечних ситуацій шляхом критичної самооцінки, активної ідентифі­кації управлінських і технічних проблем та запобігання їхнього переходу на кризовий рівень;

- здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.

Завдання вивчення дисципліни передбачає:

- формування компетенцій щодо вирішення завдань із забезпечення особистої і колективної безпеки та захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій, формування  мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки життя та діяльності в межах обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику;

- засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування НС, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків;

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» майбутні фахівці мають бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог цивільного  захисту та володіти такими основними професійними компетенціями:

·  вміння визначити коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності з урахуванням завдань з ЦЗ;

·  здатність приймати рішення з питань ЦЗ в межах своїх повноважень.

·  проведення ідентифікації,  дослідження умов виникнення і розвитку НС та забезпечення скоординованих дій щодо їх попередження на ОГ відповідно до своїх професійних обов’язків;

·  обрання і застосовування методик з прогнозування та оцінки обстановки в зоні НС,  розрахунку параметрів уражуючих чинників джерел НС, що контролюються і використовуються для прогнозування, визначення складу сил, засобів і ресурсів для подолання наслідків НС;

·  розуміння, розробка і  впровадження превентивних та оперативних (аварійних) заходів цивільного захисту;

·  забезпечення якісного навчання працівників ОГ з питань ЦЗ, надання допомоги та консультацій працівникам організації (підрозділу) з практичних питань захисту у НС;

·  оцінювання стану готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і виникнення НС за встановленими критеріями та показниками;

·  готовність застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах;

·  надання допомоги та консультації працівників з практичних питань безпеки праці;

·  готовність контролювати виконання вимог охорони праці  в організації.

 

Тип дисципліни

обов’язкова

Підсумковий контроль

іспит  в 4 семестрі

Навчальний рік

2019/2020

 


Фізичне виховання


Інженерна графіка


Загальна та неорганічна хімія


Іноземна мова

Історія та культура України

Екології хімічної промисловості та природоохороні хімічні технології


Загальна та неорганічна хімія


Фізика


Фізичне виховання


Іноземна мова


Українська мова ( професійна)


Правознавство


Логіка


Політологія


Основи ділового спілкування іноземною мовою


Психологія


Екології хімічної промисловості та природоохороні хімічні технології


Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу


Фізичне виховання


Соціологія


Українська науково-технічна термінологія


Основи ділового спілкування іноземною мовою


 Електротехніка та основи електроніки


Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу


Фізичне виховання


 Теоретичні основи технології очищення стічних вод.


Теоретичні основи хімії та технологія води


Теоретичні основи технологій неорганічних речовин


Математичне моделювання та оптимізація об'єктів хімічної технології


Загальна хімічна технологія


Поверхневі явища та дісперсні системи


Обладнання хімічної промисловості


Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів


Економіка, організація та управління хімічних підприємств


Хімічна технологія каустичної та кальцінованої соди


Основи проектування хімічних виробництв


Технології солей.


Іноваціонування, підприємництво та основи патентування


Проектування водоочистних споруд


АСУТП в хімічній промисловості


Охорона праці в галузі та цивільний захист


Мембранна технологія в промисловій екології.


Озонна технологія в промисловій екології.


Технології переробки рідких стоків


Іноземна мова для спілкування


Курс опору матеріалів призначений для ознайомлення, вивчення та оволодіння методами та навичками розрахунку найпростіших стрижневих систем на міцність, жорсткість та стійкість.